Online Sağlık Bakanlığı Yönergeleri Sorgula

Bu Sorgula 27 Kasım 2012, Salı 22:53:57 'de Eklenmistir.Bu Sorgula 720 kez Sorgulanmistir.


Ucuz Ucak Bileti

Online Sağlık Bakanlığı ve İlgili Yönergeleri Sorgulamak İçin Simgeye Tıklayın

Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi Gezici Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönerge (13-10-2006 tarih ve 11465 Sayılı Makam Onayı) Yürürlüğe Girmiştir Doku Tipleme Laboratuvarları Yönergesi ELEKTRO KONVÜLSİF TEDAVİ UYGULAMA YÖNERGESİ Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Yönergesi SAĞLIK BAKANLIĞI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI KURUMSAL KALİTEYİ GELİŞTİRME VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ Yatırım, İnşaat ve Onarım Daire Başkanlığı Görev Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge ENTEGRE İLÇE HASTANESİ”NİN AÇILMASI, KAPANMASI VE BURALARDA VERİLECEK SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNERGE Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönergesi Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN HASTALARIN HEKİMİNİ SEÇMESİNE VE DEĞİŞTİRMESİNE İMKÂN VERECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Tıbbi Cihazlar Bilimsel ve Teknik Danışma Komisyonu hakkında Yönerge Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitim Programı Uygulama Yönergesi Su Arıtma Sistemi Yonergesi Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlarında Yapılamayan Kron-Köprü Ve İskelet Protez Döküm İş Ve İşlemlerinin Özel Diş Protez Laboratuvarlarında Yapılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge Ulusal Organ Ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesi Organ Ve Doku Nakli Koordinatörlüğü Eğitim Yönergesi Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesi Sağlık Hizmeti Sunumunda Poliklinik Hizmetlerinin Hastaların Hekimini Seçmesine Ve Değiştirmesine İmkân Verecek Şekilde Düzenlenmesi Hakkında Yönerge Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Kaliteyi Geliştirme Ve Performans Değerlendirme Yönergesi Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge Aile Hekimliğinin Pilot Uygulandığı İllerde Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması Ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge Sağlık Bakanlığı Birinci Basamak Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarının Açılması, Kapatılması Ve Bunlara Ad Verilmesi Hakkında Yönerge Sağlık Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Yayın Yönergesi Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi Çalışma Esasları Yönergesi Verem Savaşı Daresi Başkanlığınca Oluşturulacak Danışma Kurullarının Kuruluş ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi Verem Savaşı Dairesi Başkanlığınca Verem Savaşı Derneklerine Genel Bütçe Kapsamında Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönerge Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki 13.11.2009 tarih ve 11319 sayılı Yönerge Bakanlığımız Personeli Ait Kurum Kimlik Kartları Yönergesi Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Sistemi Yönergesi Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge (12.10.2010/11072) Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin Görevleri ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Hakkında Yönerge Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulaması Yönergesi Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Yataklı Sağlık Tesislerinde Yanık Tedavi Birimlerinin Kurulması Ve İşleyişi Hakkında Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge Kompozit Doku Nakli Merkezleri Yönergesi Temel İş Sağlığı Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Toplum Sağlığı Merkezlerinin Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge Su Arıtma Sistemi Yönergesi Sağlık Bakanlığı Bağlı Hastaneler Ve Ek Sağlık Tesislerinin Açılması Ve İşleyişi İle Hizmet Birleştirmesi Yapılması Hakkında Yönerge Sağlık Bakanlığına Bağlı İlçe Devlet Hastanelerinde Entegre Sağlık Hizmeti Sunulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge Yüksek Sağlık Şurası Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge MHRS Hakkında Yönerge Kuduz Korunma ve Kontrol Yönergesi Organ Nakli Merkezleri Yönergesi
BU SORGULAMAYI BEGEN VE PAYLASSS
  

Diğer E-Mevzuat Sorgula Sorguları